Công văn số 143/CV-CTĐTN và Hướng dẫn số 02/HDLT-CTĐ-SNV

Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong 10 năm (2008-2018) thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các mô hình công tác xã hội nhân đạo