Kế hoạch số 61/KH-CTĐTN

Kế hoạch tổng kết 10 năm triển khai, thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các mô hình công tác xã hội nhân đạo, giai đoạn 2008-2018